ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2020

ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿಯ ಅಳಲು...

ಕವಿಯಾಗಿ,

ಜೆನೆರಲ್ ಶೆರ್ಮನ್ ಮರವೇ

ಆಗಬೇಕಿದ್ದವನು ಇವನು

ಕುಂಡದಲಿಂದು ಬೊನ್ಸಾಯ್!


ವಿಶಾಲ 'ಬಾಣಲಿ' ತುಂಬ

ಅಕ್ಕರಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನುಯ್ದು

ಸಳ ಸಳನೆ ಕುದಿಸಿ ಇಂಗಿಸಿ

ತಣಿಸಿ ಪಾಕವ ರಮಿಸಿ ಕುಯ್ದು

ಎಬ್ಬಿದ ಒಂದೊಂದು ಪದವೂ 

ಹೊಮ್ಮಿಸ ಬೇಕಿತ್ತು ಪೃಚ್ಛಕರಿಗೆ

ಶತಾವಧಾನದ ಸಮಾಧಾನ


ಬಹುದಿತ್ತು ಬಹುವಾಗಿ

ರಾಗರತಿ ಮೀಟು ತಂತಿ

ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಣ್ಣಾಂಗಟ್ಟಿ

ಕನವರಿಕೆ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆ!

ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕೋಶ

ಹರವಿ ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ

ಅದೆಂತದೋ ಅಂಟು ಬಲೆ


ಕವಿಯ ಪಿನಾಕಿನಿ ಒಡಲು

ಹರಿವು ಮರೆತುಳಿದ ಮರಳು