ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 20, 2022

ಹೀಗೆ - 3


 ನಮ್ಮ ಗೌರೀಬಿದನೂರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಸದಾ ಒಣಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಹೀಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತದೆ.